Kulturval 2022


Kulturfrågan – så vill partierna i kommunen

9 september

Vi ställde frågor till alla politiska partierna som är representerade i Lomma kommunfullmäktige. Nästan alla partier svarade på våra frågor, Moderaterna har tyvärr inte svarat. Vi kommenterar inte partiernas svar utan ser fram emot att politikerna nu lyfter kultur- och nöjesfrågorna, låt detta bli ett kulturval för Lomma kommun!

Vilken är den viktigaste kulturfrågan inför kommande mandatperiod?

Socialdemokraterna

Vi vill att kultur är en självklar del i kommunen. Vårt främsta vallöfte är att rusta upp Folkets Hus, Dansrotundan och omgivningarna därtill, och göra området till ett attraktivt kulturområde där det händer saker för människor i alla åldrar.

Fokus Bjärred

Det viktigaste i den kommande mandatperioden är att förverkliga ett nytt Kulturhus/folkbibliotek med en CENTRAL placering i Bjärred. Denna byggnad kommer, förutom folkbiblioteket, att rymma samlingslokaler för både yngre och äldre samt utrymme/scen för framträdande.

Liberalerna

Vi vill stärka förutsättningarna för kultur- och föreningslivet genom att skapa fler platser för möten och kulturarrangemang. Fler ändamålsenliga mötesplatser skapar utrymme för fler kulturarrangemang och aktiviteter och därmed bättre förutsättningar för förenings- och kulturlivet.

I Bjärred (på Bjärehovsområdet) vill vi bygga ett nytt bibliotek och kulturskola, med en större samlingslokal för föreningar. Vi vill även satsa på ett nytt idrotts-, kultur- och eventcenter i Borgeby. Anläggningen ska kunna användas till olika typer av events såsom kulturarrangemang, dansuppvisning, konserter (filmvisning?) och för idrottsevenemang.

Sverigedemokraterna

Den viktigaste frågan just nu enligt oss är att kommunen behöver starta kurser i svensk kultur av olika slag. Främst menade till nyanlända. Exempelvis matlagning av svenska rätter, svenska traditioner, Lommas och svensk historia. Detta ska givetvis vara öppet för hela allmänheten. Men för att motarbeta segregation och underlätta assimilation till det svenska samhället måste sådana kurser vara obligatoriska för nyanlända. Dessa tillfällen öppnar också upp möjligheten för nyanlända att träffa svenskar och andra Lommabor som tar del av kurserna och på så vis få nya bekantskaper.

Centerpartiet

Centerpartiet tycker att det är av stor vikt att fortsätta att ge stöd till det kommunala föreningslivet samt tillhandahålla bra ändamålsenliga lokaler/anläggningar. Vidare är vi positiva till att fortsätta att satsa på och utveckla den kommunala kulturskolan.

Miljöpartiet

Mer plats på kommunala musikskolan.

Kristdemokraterna

Vi har inget sådant beslut. Vid mötet den 16/8 framhölls bibliotekens betydelse och även glädjen över den nya amfiteaterns möjligheter.

Tycker ditt parti att Lomma kommun satsar nog på de kulturella frågorna samt de kulturella föreningarna som verkar i kommunen?

Socialdemokraterna

Nej, vi tycker att kulturfrågorna behöver ägnas mycket större del. Många gånger handlar det om dåliga lokaler som man hyr eller har köpt av kommunen som man vistas i. Vi har tidigare nämnt Folkets Hus-området, andra som kan nämnas är Museiföreningens Kraften och Bjersunds Tegelbruksmuseum som drivs av Hembygdsföreningen.

Utöver föreningsverksamheten vill vi också öka platserna till Kulturskolan samt införa ett avgiftstak på 1300kr per familj och termin till en början. På sikt vill vi att Kulturskolan är avgiftsfri. Kultur ska vara ett självklart inslag i kommunen, och lokala konstnärer och artister ska ges goda möjligheter att uppträda eller ställa ut sin verk. Vi vill se ett nytt bibliotek tillsammans med mötesplats i centrala Bjärred.

Fokus Bjärred

Fokus Bjärred anser att den nuvarande nivån på budget för kultur i vår kommun är bra. Däremot kan vi bli effektivare i att skapa mer kultur och prioritera bättre bland olika aktiviteter.

Liberalerna

Lomma kommun har berikats med ett fantastiskt kultur- och föreningsliv! Detta vill vi göra mer för att stötta kommande mandatperiod. Vi känner till att flera kulturföreningar har tappat medlemmar under pandemin som sedan inte återkommit. Där kan vi politiker göra mer. 

Förutom att höja föreningsbidragen och stötta med fler ändamålsenliga lokaler vill vi stärka information om vilka kulturgrupper/föreningar som finns i kommunen. Vi vill ta fram en folder med en presentation med kontaktuppgifter till våra olika föreningar. Foldern ska finnas tillgänglig på biblioteken och på kommunens hemsida. Kommunen ska även arrangera kulturdagar och events på regelbunden basis där kulturföreningarna bjuds in och involveras.

Sverigedemokraterna

Vi tycker att kommunen idag gör ett ganska bra jobb när det kommer till att satsa på föreningar och kultur, men man gör det på ett väldigt lataktigt sätt. Man betalar ut generösa ekonomiska stöd, och efter det bryr man sig inte särskilt mycket om vad som sker. Vårt förslag om någon typ av ”bonusstöd” till de som är villiga att visa upp sig mer, tror vi hade förbättrat aktivitet och kulturutbudet ännu mer. Förslaget gör också kommunen mer delaktig i samarbeten med olika föreningar. Detta är Sverigedemokraternas förslag till ett ännu rikare kulturliv i kommunen.

Centerpartiet

Vår uppfattning är att Lomma eftersträvar att vara en kommun som satsar på kultur- och fritidslivet och försöker att föra en dialog med föreningarna för att förbättra förutsättningarna men här finns givetvis utrymme för förbättringar. Det finns en efterfrågan på ytterligare satsningar varför det är viktigt att dialogen alltjämt fortgår. Centerpartiet anser att det är viktigt att satsningarna som görs kommer så många invånare till del som möjligt.

Miljöpartiet

Vi ligger nära både Malmö och Lund som både har ett stort och brett kulturutbud och detta ska vi inte konkurrera med. Saknas något kan det vara möjlighet att själv utöva olika kulturformer.

Kristdemokraterna

Vi har inget sådant beslut, men utifrån kommunens prioriteringar har vi inga invändningar.

Vill ert parti att kommunen går in och stödjer med ekonomiska medel den biografsatsning i Kulturboxen på Pilängskolan som Lomma Folketshusförening driver för att få en biograf i kommunen?

Socialdemokraterna

Ja, vi har att det ska finnas biografverksamhet i kommunen som punkt i vårt kommunala handlingsprogram för nästa mandatperiod. Att kommunen gör investeringen i utrustningen och att civilsamhället driver biografen är en god idé. Vi är dock oroliga för att Kulturboxens tider räcker till i det långa loppet, men det är en bra början.

Fokus Bjärred

Fokus Bjärred är positiva till en biograf i Lomma. Vi vill att man undersöker intresset bland medborgarna att stödja biografen ekonomiskt på samma sätt som man framgångsrikt gjorde med kallbadhuset i Bjärred. Därefter vill vi få en presentation av projektet i sin helhet för att förstå de ekonomiska riskerna för kommunen. 

Liberalerna

Vi liberaler går till val på att höja föreningsbidragen. Dessa kan er förening nyttja för att delfinansiera bion. Dessvärre har vi svårt att stötta en enskild förening med stora summor. Tyvärr ställs vi inför avvägningar om vad andra föreningar kan komma att vilja ha då. 

Om kostnaderna kan reduceras ytterligare genom andra medel/bidrag så kan vi tänka oss att vara med. Vi vill såklart uppmuntra ert engagemang i frågan. Ni har en god idé!

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att en biograf hade varit ett välkommet tillskott i kommunens kultur och föreningsliv. 

Om kommunen ska stötta något sådant anser vi också att kommunen borde kräva att er förening i utbyte ska marknadsföra vilket kulturutbud och aktivitetsutbud som erbjuds inom kommunen av er. Detta görs till viss del idag. Men vi hade gärna velat se att ännu fler föreningar visa upp sig mer än vad som görs idag. Exempelvis på Lommadagarna, julmarknader, eller att införa en ny separat ”kultur/förenings dag”, där syftet ska vara att föreningar i kommunen kan visa upp sitt utbud. Vi det vore ett rimligt krav att föreningar visar upp sig mer vid dessa tillfällen i utbyte mot ett högre ekonomiskt stöd.
 
Sverigedemokraterna stöttar alltså idén att kommunen ska stödja denna satsning på biograf i utbyte att föreningen på något sätt ökar sin marknadsföring av sitt aktivitets och kulturutbud. Med tanke på priset, hade vi även velat se en budget för hur biografen skulle kunna gå runt (underhåll tex). Kanske hade man även kunnat komplettera med popcorn och godisförsäljning för att få en mer storstadsbiokänsla?

Centerpartiet

Centerpartiet är positiv till satsningar på det lokala kultur- och föreningslivet, dessa är viktiga för invånarna. Som utgångspunkt är vi positiva till utvecklande av lokaler som kan samutnyttjas av de kommunala verksamheterna såväl som av föreningarna för kulturevenemang och föreningsaktiviteter så som ”Kulturboxen”.

Det är Kultur- och fritidsnämnden som i första hand tar ställning till vilka investeringar som är prioriterade för sin verksamhet, som alltid görs en avvägning mellan olika intressen.

Centerpartiet är inte beredd att avge något omedelbart löfte då beslut bör tas när man har en helhetsbild av budgetläget inför kommande år, vi anser det inte möjligt/seriöst att avge ett specifikt löfte i dagsläget.

Miljöpartiet

Möjligheten med utsändningar har ni tidigare ombesörjt från biblioteket i Lomma men den tekniska utrustningen omodern och stolarna mindre sittvänliga. Hoppas ni tänker fortsätta med sändningarna från Metropolitan som varit uppskattade. Biografer som visar vanliga filmer finns på nära håll både i Malmö och Lund. Förutsatt att denna verksamhet har en annan vinkel kan det vara ett intressant projekt. Det får diskuteras närmare.

Kristdemokraterna

Ja.


David mot Goliat

5 september

Tråkig uppdatering gällande de höga och gamla popplarna som stod väster om macktomten och var biotopskyddade. Nu har de skövlats ned och kvar finns bara stubbar.

Från föreningens sida är vi både arga och ledsna. Vi överklagade beslutet men det verkar inte ha vunnit gehör.

Här tog politikerna ett icke miljömedvetet beslut!


26 augusti

Vi frågade och vi fick svar – från de flesta

Vi ställde tre frågor till de partierna som sitter i Lomma kommunfullmäktige om deras syn på kultur och fick svar från nästan alla partier. Vi är mycket tacksamma för de svar vi fått och kommer redovisa dem här på sidan inför valet.

Vi ställde frågan vad deras parti tycker är den viktigaste kulturfrågan inför kommande mandatperiod, om de anser att kommunen satsar på de kulturella frågorna samt vad de tycker om vårt förslag om en biograf i kommunen.

Vi fick svar från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Fokus Bjärred.

Vi har även ställt frågorna samt skickat påminnelse till Moderaterna och deras ordförande i Kultur & Fritidsnämnden Oscar Magnusson samt Centerpartiet i kommunen och även till dem centralt då vi ej fick svar. Vi hoppas att dessa två partier ändå tar kultur och nöjeslivet på allvar även om de inte svarade på våra frågor.

Partier som var med på bollen när vi sparkade igång kulturfrågorna

Blir Folkets Park en oas?

15 augusti

Idag hade vi besök av Annie som studerar på kommunens universitet (SLU) och till hennes examensarbete har hon letat efter ett spännande projekt för sin gestaltning. Vi hade ett möte där vi vandrade genom parken och spånade på hur den skulle kunna utvecklas. Vi får se vad som sker, kanske får vi se en fantastisk bild på hur parken skulle kunna se ut i framtiden och hoppas även att politikerna vill att parken ska återigen bli en park.


Vi har frågat partierna i kommunfullmäktige

Vi har frågat alla de politiska partierna, som är representerade i kommunfullmäktige, om deras visioner för kulturen i kommunen samt om deras parti stödjer vårt arbete med att öppna upp en biograf i kommunen.

Det ska bli spännande att få svar! Vem vet, kanske kommer det några vallöfte från höger och vänster?

Svaren kommer presenteras här och på vår Facebooksida – spännande!


Folke – Ditt val

Det är svårt att rösta på Folke – även om han gärna vill bli kommunens kommunalråd. Men många av hans vallöfte hoppas vi att de etablerade partierna ska ta åt sig och göra till sina valfrågor.

Hur länge har vi inte väntat på att få en fin härlig oas i Folkets Park? Och visst är mer teater för barn det minst kontroversiella förslaget nånsin?

Lomma Folkets Park eller Lommas Parkering?